دوره 14، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1394 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 39-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، Zahramid2001@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- پزشک قانونی، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی، عضو پیوسته مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، تهران، ایران
چکیده:   (5337 مشاهده)

مقدمه: همسرآزاری به هر رفتار خشنی اطلاق میگردد که وابسته به جنسیت بوده و به آسیبهای جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان منجر می شود. همسر آزاری پیامدهای نامطلوب اجتماعی و خانوادگی را به دنبال دارد، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر همسرآزاری، در شهر شیراز انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود، که از بین زنان دچار همسرآزاری ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز، تعداد 197 نفر به روش تصادفی ساده، در سال 1392 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه های استاندارد سنجش خشونت علیه زنان، سلامت عمومی و عملکرد جنسی بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بیشترین میزان همسرآزاری بین افراد، خشونت روانی با میانگین (55/80) و کمترین میزان خشونت اقتصادی با میانگین (6/11) بود. بین ابعاد خشونت فیزیکی (P=0.001 ; r: 0.10)، خشونت اقتصادی (P=0.007 ; r: 0.15) و خشونت کل (P=0.052 ; r: 0.11) و عملکرد جنسی کل همبستگی معنادار و مستقیمی وجود داشت. همچنین متغیرهای سابقه پیشگیری از بارداری، دخالت خویشاوندان همسر، سابقه اعتیاد شوهر، تعداد فرزندان، طبقه اقتصادی والدین زن و همسر، سن همسر و عملکرد جنسی کل به طور معناداری همسرآزاری را پیش بینی نمود (0/05>P).

نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای همسر آزاری و ارتباط آن با برخی ویژگیهای زوجین، افزایش آگاهی های لازم در زمینه شناخت بیشتر این مشکل و عوامل مؤثر بر آن ضروری به نظر می رسد.

متن کامل [PDF 550 kb]   (4248 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1394/5/27 | پذیرش: 1394/10/29 | انتشار: 1394/11/5