دوره 16، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 42-48 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، njulaieha@yahoo.com
2- دکترا، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
چکیده:   (1607 مشاهده)

سابقه و هدف: هدف این پژوهش معرفی ساختار پرسشنامه­ فرا والدگری و همچنین فراهم آوردن قابلیت اطمینان اولیه ابزار جدید طراحی شده برای اندازه­ گیری سازه و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات تجربی اولیه بود. 
مواد و روش­ ها: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع  پیمایشی بود و نوع پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش ­های توسعه­ ای محسوب می ­شود. جامعه آماری پژوهش تمام مادران منطقه 15 تهران است که تعداد 200 نفر به روش نمونه­ گیری هدفمند درسال 1395-1394 انتخاب شدند. پرسشنامه ﻧﻬﺎﻳﻲ  در ۱۷۰ نفر از مادران  بین سنین ۲۰ تا ۵۵ سال مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و گاتمن و برای روایی از ضریب همبستگی ساده­ پیرسون بین دو فرم کوتاه و بلند پرسشنامه­ فراوالدگری استفاده شد. همچنین برای نرم­سازی نمرات به نمر­ه Z و سپس به نمره­ T تبدیل شدند. در نهایت داده­ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS نسخه 23 ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.
یافته­ ها: نتایج تحلیل عوامل وجود 4 عامل در گویه­ ها را تأیید نمود که 63/38% از واریانس کل مقیاس را تبیین نمود. آزمون  KMOبرابر با 0/88 و در سطح مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی­ دار بود. تحلیل عامل تأییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی را تأیید کرد و مدل بدست آمده با داده­ های پژوهش برازش داشت.
ﻧﺘﻴﺠﻪ­ﮔﻴﺮی:  به نظر می­ رسد از جنبه های مهم این پرسشنامه توسعه مهارت­ه ای فرزند پروری سازنده و مناسب است که برای پرورش رشد کودک بسیار مهم است.
 

متن کامل [PDF 639 kb]   (522 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳