دوره 15، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1395 )                   جلد 15 شماره 2 صفحات 46-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/psj-15028


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، zmomeni547@gmail.com
4- دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، ایران
5- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، کرمان، ایران
6- کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان یزد، یزد، ایران
چکیده:   (4522 مشاهده)

مقدمه: سرطان پستان به عنوان شایع ترین بیماری بدخیم زنان در سراسر دنیا و یکی از اولویت های بهداشتی در یزد است. تداوم مرگ از این سرطان در زنان ایرانی تا حدودی بعلت میزان استفاده پایین رفتارهای غربالگری و تشخیص دیررس بیماری است بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در یزد انجام پذیرفت.

روش کار: مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی بود که با مشارکت ۳۸۴ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ که به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شدند، صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه ۱۶ و آزمون آماری T-Test  ، ANOVA و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه ۹۷/۷±۳۱/۳۰ سال بود. میانگین آگاهی این افراد از سرطان پستان ۵۲/۵۳ (از نمره کل ۵۲) و میانگین نگرش ۳۶/۲۹ (از نمره کل ۵۰) و میانگین رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان ۱۲/۰۳ (از نمره کل ۲۴) بدست آمد و نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی (P=۰/۰۰۱, r=۰/۱۷۷) و نگرش (p=۰/۰۰۰۱, r=۰/۲۵۷)  با عملکرد افراد رابطه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به میانگین نمره رفتار که کمتر از متوسط نمره در این سازه بوده، این موضوع نشان دهنده نیاز گروه هدف به یک مداخله آموزشی در این زمینه در جهت تغییر رفتار است.

متن کامل [PDF 479 kb]   (3837 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1395/4/8 | پذیرش: 1395/11/18 | انتشار: 1396/1/26