دوره 18، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1399 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 10-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/psj.18.3.10


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
3- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، arash5920@yahoo.com
چکیده:   (3019 مشاهده)
مقدمه: اهمیت رعایت اصول استاندارد در انجام ساکشن باز لوله داخل تراشه و همچنین آگاهی از عوارض این نوع ساکشن همواره به عنوان یکی از چالشهای مراقبت از بیماران در بخشهای مراقبت ویژه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نمره درد با رعایت استانداردها در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای شهر همدان است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای همدان بر روی 120 نوزاد نارس تحت ونتیلاتور انجام شد. پژوهشگر حین و بعد از ساکشن باز اندوتراکئال نوزاد توسط پرستار، انجام درست پروسیجرهای شستن دستها، پوشیدن دستکش، تعداد دفعات ساکشن، مدت زمان ساکشن کردن، سایز کاتتر مورد نیاز برای ساکشن کردن و کنترل فشار دستگاه ساکشن توسط پرستار مربوطه را ثبت نمود. داده ها یا استفاده از آزمونهای توصیفی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس نتایج مدل تطبیق یافته رگرسیون خطی بین فشار دستگاه ساکشن، مدت زمان ساکشن و تعداد دفعات ساکشن با نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P=0/000) اما بین سایز کاتتر ساکشن با نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت (P=0/235).
نتیجه گیری: رعایت استانداردهای ساکشن باز اندوتراکئال در نوزادان نارس می تواند به میزان بالایی به ثبات شاخصهای فیزیولوژیک، تسریع روند بهبودی و برگشت سریع نوزادان کمک کرده و از بروز عوارض و افزایش طول مدت بستری جلوگیری نماید.
واژه‌های کلیدی: استاندارد، ساکشن، نوزاد
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1398/8/14 | پذیرش: 1398/10/6 | انتشار: 1398/11/1