دوره 11، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1391 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 37-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آموزشی کار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، vahidrashedi@yahoo.com
چکیده:   (4453 مشاهده)

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمان رضایت شغلی کارکنان آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک موثر بر آن در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390 انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به شیوه مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کلیه تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان و حجم نمونه محاسبه شده برابر 104 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. در این مطالعه به منظور گردآوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد. رضایت آگاهانه کلیه افراد جهت شرکت در پژوهش اخذ گردید و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار 16-SPSS استفاده گردید.

یافته ها: باتوجه به نتایج، میزان رضایت شغلی در تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در حد متوسط رو به کم بوده و یافته ها نشانگر آن است که بین رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک مورد مطالعه شامل (سن، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تاهل، شیفت کاری) رابطه معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه، نتایج حاصل از یافته ها به مدیران و مسئولیت ذیربط گزارش داده شد، تا آن رادر برنامه ریزی های آتی آن را مدنظر داشته باشند، زیرا افزایش رضایت شغلی موجب ارتقای سطح کیفی خدمات گردیده و این امر نیز به نوبه خود موجبات توسعه سلامت در کشور را فراهم می کند.

واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، تکنسین اتاق عمل
متن کامل [PDF 239 kb]   (3414 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي |
دریافت: 1393/6/22 | پذیرش: 1393/6/22 | انتشار: 1393/6/22