رهنمای نگارش مقالات

راهنمای نویسندگان

 

پژوهان فصلنامه علمی تخصصی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد که هدف از انتشار آن آشنائی محققین و دانشجویان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات جدید در زمینه های علوم پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، داروسازی، علوم توانبخشی و سایر حوزه های مرتبط با علوم پزشکی می باشد. زبان رسمی مجله فارسی است. مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و نباید قبلاً در نشریات داخلی چاپ شده و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. همچنین حق ویرایش، چاپ و یا رد مقالات پذیرفته شده برای هیات تحریریه محفوظ است. نویسندگان محترم مقالات خویش را با توجه به نکات زیر تنظیم و ارسال نمایند.

         

- مشخصات مقالات قابل قبول

۱) مقالات اصیل پژوهشی (Research Articles): این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع، چکیده به زبان انگلیسی، ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از ۳۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و ۴۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر ۳۰ منبع بوده و در آن حداکثر از ۵ جدول یا نمودار استفاده گردد.

۲) مقالات مروری (Review Articles): یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، منابع و چکیده به زبان انگلیسی باشد. مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بیشتر مورد پذیرش است. مقاله مروری باید دارای ۵۰-۷۰ منبع بوده که می بایست حداقل ۳ تا ۵ منبع آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این زمینه باشد. حداکثر حجم مقاله مروری ۵۰۰۰ کلمه می‌باشد.

۳) گزارش کوتاه/خلاصه سیاستی (Brief Report/Brief Policy): این نوع مقالات، گزارش‌های کوتاهی از پژوهش‌های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخلات می‌باشند. این نوع مقالات از نظر ساختاری مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند. مقالات گزارش کوتاه نباید از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز کنند و در آن حداکثر ۲ جدول و یا نمودار و ۱۵ منبع استفاده گردد.

۴) گزارش موردی (Case Report): این نوع مقالات شامل موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. کل مقاله (با احتساب چکیده فارسی و انگلیسی صرف نظر از منابع) کمتر از ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵ منیع باشد و شامل موارد زیر باشد:
چکیده: حداکثر ۱۵۰ کلمه و شامل مقدمه، معرفی مورد، نتیجه گیری، واژه های کلیدی (۳ تا ۵ کلمه) می باشد.
مقدمه: شامل زمینه، اهمیت و دلیل نادر بودن مورد گزارش با ذکر آمار های گزارش شده قبلی می باشد. 
معرفی مورد: شامل شرح حال بیمار، یافـتـه هــای بـالینی و پاراکلینیک تا حدی که منظور از نوشتن مقاله (معرفی بیماری) حاصل گردد می باشد.
بحث: اهمیت یافته های مورد کنونی با آن چه در بررسی های مشابه توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه گیری لازم به عمل آید.

نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی، توصیه و پیشنهاد مربوط به مورد می باشد.

۵) مقالات مروری نظام مند (Systematic Review Articles): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند. ساختار این مقالات مشابه مقالات مروری است.

۶) نامه به سردبیر (Letter to Editor): معمولا چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از ۵ منبع ندارد. حجم متن نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه باشد.

          

- شرایط و نحوه ارسال مقاله

مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زبان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسندگان Cover Letter)، توسط نویسنده مسئول تکمیل و به عنوان فایل پیش نیاز مقاله ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند:

الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان (فارسی و انگلیسی)، عنوان مکرر، نام نویسندگان، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، نام شهر، نام کشور، تلفن تماس و پست الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.

ب) چکیده کوتاه مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری  می باشد. برای چکیده کوتاه انگلیسی این بخش شامل به ‌ترتیب شامل قسمت‌های Background and Objectives, Materials and Methods, Results, Conclusion است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Keywords) با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید. نویسندگان باید تحقیق خود را در قالب یک چکیده گسترده انگلیسی یا Extended Abstract (حداکثر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ لغت) بعد از پذیرش مقاله در سایت مجله آپلود کنند (در مرحله اول ارسال مقاله نیازی به چکیده گسترده انگلیسی نمی باشد). این چکیده گسترده انگلیسی باید به ترتیب شامل بخش های Background and Objectives, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion باشد. انتشار مقاله پذیرفته شده منوط به ارائه این چکیده گسترده انگلیسی می باشد. 

پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه‌ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد.

ت) مواد و روش ها: باید به نوع مطالعه، زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه مورد بررسی، چگونگی انتخاب نمونه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش کار، نحوه تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، می بایست به‌طور دقیق رفرنس‌دهی صورت پذیرد در غیر این‌صورت جزئیات بطور کامل شرح داده شود.

ث) یافته ها: این بخش در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد. جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. برای ستون های جداولی که شامل مواردی مانند فراوانی و درصد می باشند اعداد در یک ستون و به شکل "فراوانی(درصد)" آورده شوند. تعداد جداول نمودارها باید حداکثر ۵ مورد باشد. تصاویر ارسالی رنگی و دارای کیفیت مناسب باشد و رزولوشن آنها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ DPI باشد. عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی‌ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل (شامل منبع معتبر برای تصاویری که از منابع دیگر آورده شده اند) و شماره‌گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند.

س) بحث: این بخش شامل تحلیل داده‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و دلایل رد و یا قبول آنها می‌باشد. پیشنهادات برای مطالعات آتی، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

ش) نتیجه گیری: مقاله باید با یک نتیجه‌گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

ص) تشکر و قدردانی: در این بخش از افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، قدردانی گردد.

ض) تضاد منافع: نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌ صورت مشخص بیان کنند.
ط) سهم نویسندگان
ظ) ملاحظات اخلاقی
ع) حمایت مالی

غ) منابع

فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند و در انتها با نوشتن عبارت (Persian)، مشخص شوند. در نگارش منابع، نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود. نام نویسندگان با کاما «،» از هم جدا شود. اگر تعداد نویسندگان ۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر باشد، نام ۶ نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت «et al» ذکر شود.

   

- مقاله:

Yazdi-Ravandi S, Razavi Y, Haghparast A, Goudarzvand M, Haghparast A. Orexin A induced antinociception in the ventral tegmental area involves D۱ and D۲ receptors in the nucleus accumbens. Pharmacology Biochemistry and Behavior. ۲۰۱۴;۱۲(۱):۱-۶.

- کتاب:

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. ۴th ed. San Francisco:Jossey-Bass publisher;۲۰۰۸.

- فصلی از یک کتاب:

Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern Epidemiology. ۳rd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;۲۰۰۸. pp. ۴۱۸-۴۵۵.

- پایان‌نامه:

Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [Ph.D. Thesis]. Tehran:Tarbiat Modares University;۲۰۱۱.

- خلاصه مقالات:

Joffe M, Santanna J, Feldman H. Partially marginal structural models for causal inference [Abstract]. American Journal of Epidemiology. ۲۰۰۱;۱۵۳(suppl):S۲۶۱.

- مطالب کنفرانس:

Poorolajal J, Mahmoodi M, Haghdoost A, Majdzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Fotouhi A, et al. Long-term protection provided by hepatitis B vaccine and need for booster dose: a meta-analysis. EPS Global-Shanghai ۱st International Biomedicine Forum; September ۱۰ - September ۱۱; Shanghai ۲۰۱۰.

- آدرس اینترنتی:

Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; ۲۰۱۴ [updated ۱۸ January, ۲۰۱۴; cited ۱۰ January, ۲۰۱۴]; Available from: http://www.who.int/dg/speeches/۲۰۱۴/executive_board_۱۲۶_۲۰۱۰۰۱۱۸/en/index.html

- علائم و اختصارها

واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد. از بکار بردن اختصارات در عنوان و چکیده مقاله اجتناب شود.

- ملاحظات اخلاقی
اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می‌بایست در قسمت روش کار به تاییدیه کمیته اخلاق موسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند. همچنین کسب رضایتنامه کتبی از شرکت‌کنندگان الزامی خواهد بود. در مورد مطالعات حیوانی در متن اشاره گردد که شرایط نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای سازمان ملی سلامت انجام شده است. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی‌ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۲۶ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود.

در مطالعات کارآزمایی بالینی ذکر شماره IRCT در قسمت روش کار الزامی می باشد.

- نحوه ارسال مقاله

ارسال الکترونیک از طریق وب ‌سایت مجله تنها راه ارسال مقاله به مجله علمی پژوهان می‌باشد. نویسندگان با دنبال کردن فرآیند ارسال می‌توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بارگذاری کرده و ارسال نمایند. وب سایت بصورت خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با مدیر اجرایی مجله (http://psj.umsha.ac.ir) مکاتبه فرمائید.

- تایید نهایی

به ‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله عودت داده شود.
قابل توجه نویسندگان محترم: پذیرش و چاپ مقاله منوط به دریافت شناسه ORCID از سوی نویسندگان محترم می باشد. لذا خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات بیشتر به files/site1/files/manual_ORCID.pdf مراجعه فرمایید

- هزینه چاپ

بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.

- حق تکثیر مطالب مجله

کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.


دفعات مشاهده: 75502 بار   |   دفعات چاپ: 836 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb