مجله علمی پژوهان- مراحل بررسی و انتشار مقالات
مراحل بررسی و انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراحل بررسی و انتشار مقالات

 
بعد از دریافت مقالات از طریق برخط (On-line) در صورت رعایت اصول ذکر شده در راهنمای نویسندگان و تأیید از نظر همخوانی با اهداف علمی مجله توسط سردبیر، در مورد ارسال به داوری و یا اعلام عدم پذیرش، در هیأت تحریریه تصمیم گیری می‌گردد. در صورت تأیید برای ارسال به داوری، هر مقاله برای 3 داوران صاحب نظر در زمینه مربوط، ارسال می‌شود. پس از بررسی و اعلام نتایج توسط داوران، در صورت موافقت قطعی داوران و تأمین نظرات آنان از سوی نویسنده پاسخگو، تصمیم نهایی مبنی بر رد یا پذیرش توسط هیئت تحریریه صورت گرفته و  پس از اعلام به نویسنده در صورت پذیرش، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. در صورت عدم همخوانی نظرات داوران با یکدیگر و یا ایجاد اختلاف نظر بین داور یا داوران با نویسنده، مقاله جهت تصمیم گیری نهایی برای داور نهایی، یکی از اعضای محترم هیأت تحریریه و یا سردبیر  ارسال خواهد گردید.  

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب