مجله علمی پژوهان- هیئت تحریریه
اعضای هیئت تحریریه مجله علمی پژوهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
دکتر مجید براتی
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
استادیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.irhttp://aums.umsha.ac.ir/uploads/Personel_6084.jpg
دکتر لیلی تاپاک
عضو هیئت تحریریه
استادیار آمار زیستی؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
l.tapakumsha.ac.ir
AWT IMAGE
دکتر لیلا غلامی
عضو هیئت تحریریه
استادیار پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی همدان
l.gholamihotmail.com

http://aums.umsha.ac.ir/uploads/Personel_6084.jpg
دکتر حسن قاسمی
عضو هیئت تحریریه
استادیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 zahramid2001yahoo.com

http://aums.umsha.ac.ir/uploads/Personel_6084.jpg
دکتر سمیه کرمی مهاجری
عضو هیئت تحریریه
استادیار فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
somayyehkaramigmail.com

AWT IMAGE
دکتر قاسم آذریان
عضو هیئت تحریریه
دکتری تخصصی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 gh_azarianyahoo.com

http://aums.umsha.ac.ir/uploads/Personel_6084.jpg
زهرا تسلیمی
عضو هیئت تحریریه
دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان
za_t520ymail.com

AWT IMAGE
دکتر فرزاد رضایی
عضو هیئت تحریریه
استادیار جراحی دهان، فک و صورت؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
far_rezaeikums.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب