دوره 19، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1400 )                   جلد 19 شماره 3 صفحات 11-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2- استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ، omidvarpsy@gmail.com
3- استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده:   (2778 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی صفات سازمان شخصیت مرزی بر اساس ترومای دوران کودکی و جو عاطفی خانواده در افراد معتاد به مواد مخدر بود.
مواد و روش‌‌ها: این پژوهش از نظر هدف بنیادی و بر اساس چگونگی بدست‌آوری داده‌های مورد نیاز همبستگی از نوع پیش­بین می باشد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز بوده است که از آن بین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ ای تعداد 123 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند؛ بدین نحو که از بین مناطق مختلف شهر شیراز یک منطقه به‌طور تصادف و از آن بین  افراد مذکر دارای اختلال سوء مصرف مواد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد و یلای سبز، حافظ، زندگی نو، درسا و زندگی دوباره واقع در شهر شیراز (به تعداد 123 نفر) انتخاب شدند. گروه نمونه از طریق توزیع پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی لیشنرینگ (1999)، پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ) برنستاین و همکاران (2003) و پرسشنامه استاندارد جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه ‌و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: بین صفات سازمان شخصیت مرزی با ترومای دوران کودکی (0.457 =r، 0.01>ρ) رابطه مستقیم و معنادار و بین صفات سازمان شخصیت مرزی با جو عاطفی خانواده (0.385- =r، 0.01>ρ) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین صفات سازمان شخصیت مرزی با ابعاد سوء استفاده عاطفی (0.58 =r، 0.01>ρ)، سوء استفاده فیزیکی (0.38 =r، 0.01>ρ) و  سوء استفاده جنسی (0.49 =r، 0.01>ρ) رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین صفات سازمان شخصیت مرزی با ابعاد تأیید کردن (0.43-=r، 0.01>ρ)، هدیه دادن (0.23-=r، 0.01>ρ)، تشویق کردن (0.17- =r، 0.05>ρ) ، اعتماد (0.38-=r، 0.01>ρ) و احساس امنیت (0.36-=r، 0.01>ρ)،  رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل گویای آن است که ترومای دوران کودکی و جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی صفات سازمان شخصیت مرزی است.
متن کامل [PDF 852 kb]   (3060 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1400/3/30 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/3/10

فهرست منابع
1. Berk MS, Grosjean B, Warnick HD. Beyond threats: risk factors for suicide in borderline personality disorder. Current Psychiatry. 2009;8(5):33-41.
2. Cattane N, Rossi R, Lanfredi M, Cattaneo A. Borderline personality disorder and childhood trauma: exploring the affected biological systems and mechanisms. BMC Psychiatry. 2017;17(1):1-4. [DOI:10.1186/s12888-017-1383-2] [PMID] []
3. Dube NA. Connecticut's opioid drug abuse laws. State Legislature: Connecticut General Assembly, Office of Legislative Research; 2017.
4. Bijari AF, Hosseini SH, Nasiri M. The relationship between childhood trauma, attachment style and self-knowledge in people with borderline personality disorder. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2016;18(7):14-8.
5. Goodman J, Fertuck E, Chesin M, Lichenstein S, Stanley B. The moderating role of rejection sensitivity in the relationship between emotional maltreatment and borderline symptoms. Personality and Individual Differences. 2014;71:146-50. [DOI:10.1016/j.paid.2014.07.038] [PMID] []
6. Hayati M, Rahmani E. A study of the relationship between parents' parenting styles and emotional intelligence and aggression in ravansar adolescents. The First Research Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Iran; 2016. (Persian)
7. Heydarnia A, Charkhian A. A study on the quality of parentalchild relationship in addicted adolescents versus normal ones. Social Welfare. 2017;6(25):39-57.
8. Kheiri T, Abdullahi M H, Shahghlian M. Emotional intelligence, attachment styles, and self esteem in addictedand non-addicted. Health Psychology. 2013;2(7):68-81.
9. Mohammadzaeh J, Khosravi A, Rezaei A. Attachment style as a predictor of substance dependency in juvenile. Journal of Health System Research. 2013;8(7):1159-65.
10. Nazari AM. Basics of couple therapy and family therapy. 4th ed. Tehran: Alam Publishing.; 2014.
11. PenHeroo MD Kuk LS. Impact of childhood injuries and parenting style with anxiety. International Journal of Group Psychotherapy. 2016;52(3):419-30.
12. Nazari A, Dudkanlu Milan H, Al-Khatib A, Hashemi Nosratabad T. Childhood injury experiences and high-risk behaviors: the dark mediator role of personality.Contemporary Psychology. 2017;12(Suppl):1825-8.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.