دوره 20، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1401 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 168-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UT.PSYEDU.REC.1399.032


XML English Abstract Print


1- گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، afrooz@ut.ac.ir
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1050 مشاهده)
سابقه و هدف: نشانگان داون، موجب ایجاد مشکلات مختلفی در کودکان مبتلا می‌شود و این امر سبب می‌گردد، این گروه از کودکان نیازهای آموزشی و توانبخشی منحصر به فردی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی نیازسنجی مشکلات آموزشی و توانبخشی کودکان دارای نشانگان داون انجام گرفت.
مواد و روش‌‌ها: روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی، شامل درمانگران کودکان دارای نشانگان داون در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان بود. بدین منظور، ۲۰ نفر از درمانگران این حوزه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز حجم نمونه، ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شد که به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله‌ی کیفی، مصاحبه‌ی نیمه‌ ساختاریافته و در بخش کمی «پرسش‌نامه‌ی نیازسنجی کودکان دارای نشانگان داون- فرم درمانگر» بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، تمام مصاحبه‌ها روی کاغذ پیاده شد و سپس تمام موضوعات مهم در چند مرحله، کدگذاری گردید. جهت تجزیه و تحلیل بخش کمی پژوهش، روایی محتوایی، تحلیل مواد، همسانی درونی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کیفی مصاحبه‌ها نشان داد که نیازهای این کودکان در ۶ دسته‌ی شناختی، زبانی، حرکتی، اجتماعی و هیجانی، یادگیری و آموزش و مهارت‌های زندگی روزمره قرار می‌گیرد. حداقل و حداکثر (Content validity ratio) CVR برابر با ۰/۸ و ۱ می‌باشد و (Content validity index) CVI نیز برابر با ۰/۹۷ برآورد گردید. نتایج حاصل از همبستگی گویه‌ها با نمره‌ی کل مقیاس، بیانگر آن است که همه‌ی گویه‌ها، همبستگی معنی‌داری با نمره‌ی کل دارند. تحلیل عاملی اکتشافی وجود ۶ عاملی با بار عاملی قابل ‌قبول را تأیید کرد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۷۷ بود. ضریب باز‌آزمایی نیز برابر با ۰/۷۳ به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسش‌نامه از ویژگی‌های روان‌سنجی قابل ‌قبولی برخوردار است و می‌توان از آن در فعالیت‌های پژوهشی و توانبخشی بهره برد.
متن کامل [PDF 579 kb]   (753 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: 1400/7/17 | پذیرش: 1400/10/6 | انتشار: 1401/6/19

فهرست منابع
1. Afrooz GhA. An introduction to the psychology and education of exceptional children [in Persian]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2018.
2. Afrooz, GhA, Nosrati F. Down syndrome [in Persian]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2019.
3. de Graaf G, Buckley F, Skotko BG. Estimates of the live births, natural losses, and elective terminations with Down syndrome in the United States. Am J Med Genet A. 2015;167(4):756-67. [DOI:10.1002/ajmg.a.37001] [PMID]
4. Presson AP, Partyka G, Jensen KM, Devine OJ, Rasmussen SA, McCabe LL, et al. Current estimate of Down syndrome population prevalence in the United States. J Pediatr. 2013;163(4):1163-8. [DOI:10.1016/j.jpeds.2013.06.013] [PMID] []
5. Yamauchi Y, Aoki S, Koike J, Hanzawa N, Hashimoto K. Motor and cognitive development of children with Down syndrome: The effect of acquisition of walking skills on their cognitive and language abilities. Brain Dev. 2019;41(4):320-6. [DOI:10.1016/j.braindev.2018.11.008] [PMID]
6. Lauteslager PEM, Volman MCJM, Lauteslager T, van den Heuvel ME, Jongerling J, Klugkist IG. Basic motor skills of children with down syndrome: Creating a motor growth curve. Pediatr Phys Ther. 2020;32(4):375-80. [DOI:10.1097/PEP.0000000000000743] [PMID]
7. Mousavi-Sadati SK, Jirsarai-Bazargard M. The effect of superbrin yoga practice on fluid intelligence, spatial vision perception, academic achievement and balance in children with Down syndrome [in Persian], Psychology of Exceptional Individuals, 2019;9(36):151-68.
8. Dehghan M, Yadegari F, Sima-Shirazi T, Kazem-Nezhad A. Comparison of reading instruction and traditional methods effects on receptive and expressive language of Down syndrome children [in Persian]. Rehabilitation 2008;9(3-4):51-6.
9. Hemmati S, Pourmohammadreza-Tajrishi M, Rassafiani M, Shirin-bayan P, Koushesh M R, Teimouri R. Comparison of emotional maturity in boys adolescents with Down syndrome (Research in Normal and Exceptional Schools) [in Persian]. Arch Rehabil. 2014;14(Suppl 2):87-92.
10. Ferreira-Vasques AT, Lamônica DAC. Motor, linguistic, personal and social aspects of children with Down syndrome. J Appl Oral Sci. 2015;23(4):424-30. [DOI:10.1590/1678-775720150102] [PMID] []
11. Aslan S, Aslan UB. An evaluation of fine and gross motor skills in adolescents with Down syndromes. Int J Sport Culture Sci. 2016;4(17):172. [DOI:10.14486/IntJSCS546]
12. Lukowski AF, Milojevich HM, Eales L. Cognitive functioning in children with Down syndrome: current knowledge and future directions. Adv Child Dev Behav. 2019;56:257-89. [DOI:10.1016/bs.acdb.2019.01.002] [PMID]
13. Pritchard AE, Kalback S, McCurdy M, Capone GT. Executive functions among youth with Down Syndrome and co‐existing neurobehavioural disorders. J Intellect Disabil Res. 2015;59(12):1130-41. [DOI:10.1111/jir.12217] [PMID]
14. Moradi M, Afrooz GA, Arjomandnia A, Dortaj F, Hakimzadeh R. The effectiveness of teaching functional reading text on reading skills of slow-paced students with Down syndrome [in Persian]. Journal of Psychological Sciences. 2021;19(96):1581-92.
15. Raghibdoust, S. The ability of children with Down syndrome to understand simple and complex syntactic structures [in Persian]. Persian Language and Literature Quarterly. 2010;13(39):57-76.
16. Muzaffar Zanganeh O, Ferdowsi S. Syntactic indicators in children with Down syndrome [in Persian], Applied Psychology. 2014;7(4):23-44.
17. YaqoubNejad‎ S, Khazeny‎ SM‎. Social cognition in children and adolescents Down syndrome [in Persian]. J Except Educ. 2013;7(120):37-49.
18. Naqdi N, Qasemzadeh S, Ghobari-Bonab B. Phenomenology of living experiences of mothers with children with Down syndrome [in Persian]. Appl Psychol Res. 2019;10(2):105-18.
19. van Duijn G, Dijkxhoorn Y, Scholte EM, van Berckelaer‐Onnes IA. The development of adaptive skills in young people with Down syndrome. J Intellect Disabil Res. 2010;54(11):943-54. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01316.x] [PMID]
20. Creswell JW. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage; 2000.
21. Delavar A. Reaserch method in psychology and education [in Persian]. Tehran, Iran: Roshd Publications 2000; pp: 65-71.
22. Saraee H. Introduction on sampling in research [in Persian]. Tehran, Iran: Samt Publications; 1997; pp: 34-7.
23. Dixon JK. Factor analysis. In: Murno BH, editor. Statistical methods for health care research. Philadelphia, PA: Lippincot Williams & Wilkins; 2001; pp: 321-50.
24. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res. 2005;15(9):1277-88. [DOI:10.1177/1049732305276687] [PMID]
25. Kim HI, Kim SW, Kim J, Jeon HR, Jung DW. Motor and cognitive developmental profiles in children with Down syndrome. Ann Rehabil Med; 41(1):97-100. [DOI:10.5535/arm.2017.41.1.97] [PMID] []
26. Næss KA, Lyster SA, Hulme C, Melby-Lervåg M. Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Res Dev Disabil. 2011;32(6):2225-34. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.05.014] [PMID]
27. Tavakoli ZS, Demehri F, Azizi M. Theory of mind teaching on the social competencies and restraint in children of Down syndrome [in Persian]. MEJDS. 2019;9:52.
28. Guralnick MJ, Connor RT, Johnson LC. Peer-related social competence of young children with Down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2011;116(1):48-64. [DOI:10.1352/1944-7558-116.1.48] [PMID] []
29. Will E, Fidler DJ, Daunhauer L, Gerlach‐McDonald B. Executive function and academic achievement in primary-grade students with Down syndrome. J Intellect Disabil Res. 2017;61(2):181-95. [DOI:10.1111/jir.12313] [PMID]
30. de Weger C, Boonstra FN, Goossens J. Differences between children with Down syndrome and typically developing children in adaptive behaviour, executive functions and visual acuity. Sci Rep. 2021;11(1):1-5. [DOI:10.1038/s41598-021-85037-4] [PMID] []

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.