هیئت تحریریهمرتضی شمسی زاده
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
mortezashamsizadehgmail.com

دکتر یونس محمدی
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
u.mohammadiumsha.ac.i


دکتر مجید براتی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.ir
دکتر اکرم رنجبر
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
a.ranjbarumsha.ac.ir
دکتر لیلی تاپاک
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
l.tapakumsha.ac.ir
دکتر جمال شمس
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
J_shamsyahoo.com
دکتر وحید راشدی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
kavehsums.ac.ir
دکتر فرزاد جلیلیان
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
f_jalilianyahoo.com
دکتر حسن قاسمی
عضو هیئت تحریریه
دانشکده علوم پزشکی آبادان
zahramid2001yahoo.com
دکتر سمیه کرمی مهاجری
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
somayyehkaramigmail.com
آقای دکتر محمد بابامیری
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.babamiriumsha.ac.ir
خانم دکتر انسیه جنابی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
en.jenabiyahoo.com
آقای آرش خلیلی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
arash5920yahoo.com
آقای دکتر ایرج صدیقی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
sedighiumsha.ac.ir
آقای دکتر علی اکبر فضائلی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
a.fazaeliumsha.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا پوراسلامی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
hamid42pouryahoo.com
آقای دکتر منصور شمسی پور
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
shamsipoursina.tums.ac.ir
آقای دکتر محمد بازیار
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دکتر محمد صادق سیف پناهی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
panahi29gmail.com
دکتر مهدی بختیارکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb