مجله علمی پژوهان- نمایه سازی های مجله
نمایه سازی های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نمایه

وضعیت مجله

مستندات

Google Scholar

نمایه شده

لینک

DOAJ

نمایه شده

لینک

JournalTOCs

نمایه شده

لینک

Index Copernicus

نمایه شده

لینک

Genamics JournalSeek

نمایه شده

لینک

DRJI

نمایه شده

لینک

Open Access Library

نمایه شده

لینک

RICEST

نمایه شده

لینک

SID

نمایه شده

لینک

Urlichs Web

نمایه شده

لینک

IranMedex

نمایه شده

لینک

Magiran

نمایه شده

لینک

Civilica

نمایه شده

لینک

Electronic Journals Library (EZB)

نمایه شده

لینک

Universal Impact Factor

نمایه شده

لینک

Educational Research Abstract (ERA)

نمایه شده لینک

ResearchBib

نمایه شده لینک

Global Impact Factor

نمایه شده

لینک

CiteFactor

نمایه شده

لینک

Science Library Index

نمایه شده لینک

 Berlin Social Science Center (WZB)

نمایه شده لینک

(Open Academic Journals Index  (OAJI 

ارسال شده

لینک

(EBSCO (Cinahl 

ارسال شده

لینک

Chemical Abstract

ارسال شده

لینک

Embase

ارسال شده

لینک
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.114.17.fa
برگشت به اصل مطلب