مجله علمی پژوهان- فرم تعهدنامه نویسندگان
فرم تعهدنامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرم تعهدنامه نویسندگان

files/site1/files/11-1(3).doc
files/site1/files/11-1(2).pdf
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find-1.117.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب