مجله علمی پژوهان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس مجله علمی پژوهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان، مرکز پژوهش دانشجویان، دفتر مجله علمی پژوهان

 

کد پستی: ۶۵۱۷۸۳۸۶۷۸

تلفن:       ۰۸۱۳۸۳۸۰۵۴۸                                             شاپای چاپی:       ۴۸۶۳-۱۰۲۹                                وب سایت: psj.umsha.ac.ir

ایمیل: psjumsha.ac.ir                                                 شاپای الکترونیک: ۶۲۷۶-۲۴۲۳

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب