دوره 21، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1401 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 53-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 14010206809
Ethics code: IR.UMSHA.REC.1400.1002


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fardipour M, Mohammadi F, Talebi Ghane E, Hasan Tehrani T. Evaluation of the Relationship between Health Literacy and Breastfeeding Performance of Mothers with Infants Admitted to Fatemiyeh Hospital in Hamadan. Pajouhan Sci J 2023; 21 (1) :47-53
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-963-fa.html
فردی پور مروارید، محمدی فاطمه، طالبی قانع الهه، حسن طهرانی طیبه. بررسی ارتباط سواد سلامت با خودکار آمدی و عملکرد شیر دهی مادران دارای نوزادان بستری در بیمارستان فاطمیه شهر همدان. مجله علمی پژوهان. 1401; 21 (1) :47-53

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-963-fa.html


1- گروه کودکان، دانشکده‌ی ‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه پرستاری کودکان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیر واگیردار، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه پرستاری کودکان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، t.tehrani@umsha.ac.ir
چکیده:   (830 مشاهده)
سابقه و هدف: سواد سلامت، از پیامدهای کلیدی برنامه‌های آموزش سلامت در زمینه‌ی عملکرد شیردهی و خودکار آمدی مادر است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت با خودکارآمدی و عملکرد شیردهی مادران دارای نوزادان بستری در بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال ۱۴۰۱ انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این پژوهش تحلیلی، مقطعی بر روی ۲۱۰ نفر از مادران دارای نوزاد ترم با روش نمونه‌گیری در دسترس صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ی سواد سلامت مادری، چک‌لیست ارزیابی شیردهی Bristol و پرسش‌نامه‌ی خودکارآمدی شیردهی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، میانگین و انحراف معیار نمره‌ی خودکارآمدی، سواد سلامت و عملکرد شیردهی مادر به ترتیب (۲۸/۰۸) ۱۱۷/۰۹، (۸/۵۷) ۴۳/۷۴ و (۰/۸۷) ۷/۳۴ بود. ارتباط معنی‌داری بین سواد سلامت و خودکارآمدی مادران، عملکرد و خودکارآمدی مادران و عملکرد و سواد سلامت مادران مشاهده شد (۰/۰۵ > P).
نتیجه‌گیری: با توجه نتایج مطالعه، پیشنهاد می‌گردد که در مداخلات آموزشی در ارتباط با شیردهی، اطلاعات و آموزش‌ها به شیوه‌ای در اختیار مادران قرار بگیرند که فهم آن‌ها برای مادران ساده باشد و بتوانند به راحتی اطلاعات دریافتی را درک کنند.
متن کامل [PDF 588 kb]   (553 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1401/7/26 | پذیرش: 1401/10/14 | انتشار: 1401/12/29

فهرست منابع
1. Montaseri S, Bakhshi F, Edraki M, Razavinejad S, Haghpanah S. The effect of educating the use of developmental positions of premature infants on the clinical performance of neonatal intensive care unit nurses [in Persian]. J Babol Univ Med Sci. 2018;20(3):69-73.
2. Cheraghi F, Pakseresht M, Parsa P, Basiri B. Effect of kangaroo mother care on premature newborns' pain due to invasive procedures in neonatal intensive care unit of hospital Fatemieh, Hamadan [in Persian]. J Ilam Univ Med Sci. 2014;22(1):31-40.
3. Ghorbani F, Mirlashari J, Navab E, Higman W, Valizadeh S. Experiences of the Iranian neonatal intensive care unit nurses in implementing family-centered care: walking on an insecure foundation. IJN. 2018;9(2):42-9.
4. van der Pal SM, Alpay LL, van Steenbrugge GJ, Detmar SB. An exploration of parents' experiences and empowerment in the care for preterm born children. J Child Fam Stud. 2014;23(6):1081-9. [DOI:10.1007/s10826-013-9765-7]
5. Skene C, Gerrish K, Price F, Pilling E, Bayliss P, Gillespie S. Developing family-centred care in a neonatal intensive care unit: an action research study. Intensive Crit Care Nurs. 2019;50:54-62. [DOI:10.1016/j.iccn.2018.05.006] [PMID]
6. Edelman CL, Kudzma EC. Health promotion throughout the life span-e-book. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2021.
7. Hemati M, Akbartabar Toori M, Shams M, Behroozpour A. Increasing nutritional literacy in teachers: the effect of an educational intervention [in Persian]. Payesh. 2018;17(5):577-85.
8. Mackley A, Winter M, Guillen U, Paul DA, Locke R. Health literacy among parents of newborn infants. Adv Neonatal Care. 2016;16(4):283-8. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000295] [PMID] []
9. Alinejad-Naeini M, Razavi N, Sohrabi S, Heidari-Beni F. The association between health literacy, social support and self-efficacy in mothers of preterm neonates. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;34(11):1703-10. [DOI:10.1080/14767058.2019.1644620] [PMID]
10. Azhari S, Baghani R, Akhlaghi F, Ebrahimzadeh S, Salehi J. Comparing the effects of hands-on and hands-off breastfeeding methods on self-efficacy in primiparous mothers [in Persian]. JSUMS. 2011;17(4):248-55.
11. Iroegbu MN. Self-efficacy and work performance: A theoretical framework of Albert Bandura's model, review of findings, implications and directions for future research. Psychol Behav Sci. 2015;4(4):170-3. [DOI:10.11648/j.pbs.20150404.15]
12. Dennis CLE. Identifying predictors of breastfeeding self‐efficacy in the immediate postpartum period. Res Nurs Health. 2006;29(4):256-68. [DOI:10.1002/nur.20140] [PMID]
13. Hasanpoor S, Bani S, Ansari S, Ebrahimi H. Measuring breastfeeding self-efficacy among pregnant women referred to health centers of ahvaz [in Persian]. Nurs Midwifery J. 2010;5(19):47-53.
14. Parsa P, Khodabaneloo R, Soltani F, Mohamadi Y. The use of Bristol's tool in lactation counseling and its impact on the breastfeeding status in primiparous mothers undergone cesarean section [in Persian]. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2020;27(6):424-31. [DOI:10.30699/ajnmc.27.6.424]
15. Dolgun G, İnal S, Erdim L, Korkut S. Reliability and validity of the Bristol Breastfeeding Assessment Tool in the Turkish population. Midwifery. 2018;57:47-53. [DOI:10.1016/j.midw.2017.10.007] [PMID]
16. Hoseini F, Rasekhi A, Lamyian Myandoab M. Investigating the relationship between exclusive breast-feeding and health literacy in primiparous women [in Persian]. Daneshvar Medicine. 2020;26(4):31-6.
17. Ebrahimpour F, Hasandoost F, Namazi S. Health literacy of mothers in Ghods children's hospital, Qazvin [in Persian]. J Health. 2020;11(4):574-83. [DOI:10.29252/j.health.11.4.574]
18. Aghababaei S, Khodakarami B, Farhadian M, Kamali M. Effectivness of counseling on mother's breastfeeding self-efficacy [in Persian]. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2020;28(4):84-91. [DOI:10.30699/ajnmc.28.4.84]
19. Moafi F, Hajnasiri HH, Hosseini T, Alimoradi Z, Bajalan Z. Breastfeeding self-efficacy and its associated factors in women who gave birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A descriptive study [in Persian]. J Rafsanjan Uni Med Sci. 2019;17(11):1003-16.
20. O'Campo P, Faden RR, Gielen AC, Wang MC. Prenatal factors associated with breastfeeding duration: recommendations for prenatal interventions. Birth. 1992;19(4):195-201. [DOI:10.1111/j.1523-536X.1992.tb00402.x] [PMID]
21. Sharifirad G, Shahnazi H, Sedighi E, Mahaki B. The effect of supporter presence in education sessions of breastfeeding on knowledge, attitude and behavior of nulliparous women [in Persian]. J Health. 2018;9(1):45-61.
22. Mahboobi GF, Roozbahani N, Shamsi M. The relationship between prenatal intention to exclusive breast-feeding and mothers practice within 6 months after delivery in primipar women [in Persian]. Daneshvar Medicine. 2015;22(6):25-34.
23. Tahery N. The association of health literacy with self-efficacy and self-care, in type 2 diabetes patients [in Persian]. IJEM. 2018;20(3):135-41.
24. Wu DS, Hu J, McCoy TP, Efird JT. The effects of a breastfeeding self‐efficacy intervention on short‐term breastfeeding outcomes among primiparous mothers in Wuhan, China. J Adv Nurs. 2014;70(8):1867-79. [DOI:10.1111/jan.12349] [PMID]
25. Vila‐Candel R, Soriano‐Vidal FJ, Mena‐Tudela D, Quesada JA, Castro‐Sánchez E. Health literacy of pregnant women and duration of breastfeeding maintenance: a feasibility study. J Adv Nurs. 2021;77(2):703-14. [DOI:10.1111/jan.14625] [PMID]
26. Mirjalili N, Jaberi AA, Jaberi KA, Bonabi TN. The role of maternal health literacy in breastfeeding pattern. J Nurs Midwifery Sci. 2018;5(2):53-8. [DOI:10.4103/JNMS.JNMS_21_18]
27. Tol A, Majlessi F, Shojaeizadeh D, Esmaelee Shahmirzadi S, Mahmoudi Majdabadi M, Moradian M. Effect of the educational intervention based on the health belief model on the continuation of breastfeeding behavior [in Persian]. JNE. 2013;2(2):39-47.
28. McQueen K, Sieswerda LE, Montelpare W, Dennis CL. Prevalence and factors affecting breastfeeding among Aboriginal women in Northwestern Ontario. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2015;44(1):51-68. [DOI:10.1111/1552-6909.12526] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb