دوره 11، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1391 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 15-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آموزشی کار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، vahidrashedi@yahoo.com
چکیده:   (3771 مشاهده)

مقدمه و هدف: در سالهای اخیر فرهنگ سازمانی از موضوعات مهم پژوهشی در عرصه مدیریت بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی براساس مدل هوفستد می باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی (همبستگی) بوده و به شیوه ی مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل می دادند که حجم نمونه محاسبه شده برابر با 162 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. در این مطالعه برای گردآوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هوفستد استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS-16 شد.

یافته ها: 63/59 درصد از افراد مورد مطالعه مرد بودند. میانگین سن نمونه ی مورد پژوهش 36/45 سال (4/35=SD) و میانگین سابقه ی کار آن ها 16/43 سال (5/77= SD) بود. 34/57 درصد مربی، 52/47 درصد استادیار و 12/96 درصد دانشیار بودند. ویژگی های زیر در فرهنگ سازمانی جامعه ی مورد پژوهش یافت شد: تعادل فرهنگی با میل به مردگرایی، وجود فرهنگ جمع گرایی، ریسک پذیری پایین و توزیع نسبتاً متعادل قدرت. یافته های پژوهش نشان داد که سن و سابقه کار رابطه منفی و معناداری با ریسک پذیری دارند و میزان مرد گرایی/ زن گرایی در زنان و مردان متفاوت است.

بحث و نتیجه گیری: اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرهنگ سازمانی را حمایتی و پرورش دهنده می دانند و معتقدند که این دانشگاه علاوه براهمیت قائل شدن برای مسئولیت های اجتماعی، گرایش به پرهیز از بی عدالتی دارد.

متن کامل [PDF 855 kb]   (2521 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي |
دریافت: 1393/6/22 | پذیرش: 1393/6/22 | انتشار: 1393/6/22