دوره 22، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1402 )                   جلد 22 شماره 1 صفحات 54-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.SRB.REC.1401.295‎


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shirzadi P, Faramarzi S, Vakili S, Azizi M P. Development of A Language Skills Promotion Package Based on Cognitive Rehabilitation and Determining its Effectiveness on the Expressive Language Performance of Children with Specific Language Impairment. Pajouhan Sci J 2024; 22 (1) :42-54
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1038-fa.html
شیرزادی پرستو، فرامرزی سالار، وکیلی سمیرا، عزیزی محمد پارسا. تدوین بسته‌ی ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توان بخشی شناختی و تعیین اثربخشی آن بر عملکرد زبان بیانی کودکان دارای اختلال زبانی خاص. مجله علمی پژوهان. 1402; 22 (1) :42-54

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1038-fa.html


1- گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، S.faramarzi@edu.ui.ac.ir
چکیده:   (303 مشاهده)
سابقه و هدف: زبان یکی از مؤلفه ­های مهم رشد در کودکان است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر تدوین بسته‌ی ارتقای مهارت ­های زبانی مبتنی بر توان­بخشی شناختی و تعیین اثربخشی آن بر عملکرد زبان بیانی کودکان دارای اختلال زبانی خاص بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته‌ی اکتشافی بود. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی مقالات علمی، نظر استادان دانشگاه و متخصصان بود. در بخش کیفی، داده‌های به‌دست‌آمده به روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شدند و سپس، بسته‌ی مداخلاتی در ۱۲ جلسه تدوین و روایی محتوایی آن تأیید شد. بخش کمی پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود و جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی کودکان ۵ تا ۷ساله‌ی دارای اختلال زبانی خاص مراجعه­ کننده به کلینیک ­های خصوصی گفتاردرمانی شهر بروجرد بود که از این میان، ۳۰ کودک با میانگین سنی ۰/۹۲±۶/۳۱ به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب و به­ طور تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: نسخه‌ی چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان، مصاحبه‌ی بالینی نیمه ­ساختاریافته و آزمون رشد زبان نیوکامر و هامیل. در نهایت، داده ­ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS-۲۴ با روش‏ تحلیل واریانس مکرر تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به ­دست‌آمده، بین میانگین نمرات زبان بیانی در مراحل پیش­ آزمون، پس ­آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت (۰/۰۱P <).
نتیجه‌گیری: در مجموع، می ­توان گفت که بسته‌ی ارتقای مهارت­ های زبانی مبتنی بر توان­ بخشی شناختی بر بهبود زبان بیانی کودکان با اختلال زبانی خاص مؤثر است و لذا، از این بسته می­ توان برای بهبود زبان بیانی کودکان با اختلال زبانی خاص استفاده کرد.
متن کامل [PDF 1283 kb]   (97 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: 1402/5/11 | پذیرش: 1402/9/12 | انتشار: 1402/12/29

فهرست منابع
1. Elmahallawi TH, Gabr TA, Darwish ME, Seleem FM. Specific language impairment: ‎speech perception in relation to noise. The Egyptian Journal of Otolaryngology. 2021;37(52):1-6.‎ [DOI:10.1186/s43163-021-00115-8]
2. Ebert KD, Reilly M. Predictors of language proficiency in school-age Spanish-English ‎bilingual children with and without developmental language disorder. Biling . 2022;25(2):296-306. [DOI:10.1017/S1366728921000985] [PMID] []
3. Eldesouki RE. Specific Language Impairment Genes, Variants, and Possible Gene-based ‎Interventions. Suez Canal University Medical Journal. 2021;24(1):1-11. [DOI:10.21608/scumj.2021.155491]
4. ‎Mohammadi M, Saadollahi A, Ghorbani R. Prevalence of specific language damage in ‎‎5-year-old children of Semnan city. [in ‎persian]. Koomesh. 2014;15(2):182-190.
5. Tomblin JB, Records NL, Zhang X. A system for diagnosing specific language ‎impairment in kindergarten children. J Speech Hear Res. 1996;39(6):1284-1294.‎ [DOI:10.1044/jshr.3906.1284] [PMID]
6. ‎Webster RI, Shevell MI. Neurobiology of specific language impairment. J Child Neurol. ‎‎2004;19(7):471-481.‎ [DOI:10.1177/08830738040190070101] [PMID]
7. Törmänen MR. Auditory-Visual Matching and Language-Based Learning Disorders: Two ‎Studies of Specific Language Impairment and Developmental Dyslexia. International ‎Journal of Education. 2009;1(1):1-23. [DOI:10.5296/ije.v1i1.202]
8. ‎Bishop DVM, Hsu HJ. The declarative system in children with specific language ‎impairment: A comparison of meaningful and meaningless auditory-visual paired ‎associate learning. BMC Psychol. 2015;3(1):3.‎ [DOI:10.1186/s40359-015-0062-7] [PMID] []
9. Dessouky H, Shohdi SS, Sheikhany AR, Soliman RM, Hussein IK. Working Memory ‎Functioning in Children with Specific Language Impairment. Med. J. Cairo Univ. 2020;88(2):695-99. [DOI:10.21608/mjcu.2020.104872]
10. Lum JA, Ullman MT, Conti-Ramsden G. Verbal declarative memory impairments in ‎specific language impairment are related to working memory deficits. Brain Lang. 2015;142:76-85.‎ [DOI:10.1016/j.bandl.2015.01.008] [PMID] []
11. ‎Vissers C, Koolen S, Hermans D, Scheper A, Knoors H. Executive functioning in ‎preschoolers with specific language impairment. Front Psychol. 2015;6:1574. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.01574] [PMID] []
12. Diepeveen FB, Dommelen PV, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Children with ‎specific language impairments are more likely to reach motor milestones late. Child Care Health Dev. 2018;44(6):857-862. [DOI:10.1111/cch.12614] [PMID]
13. ‎Kiselev S. Visuospatial Training Has Positive Effect on Visuospatial and Linguistic ‎Abilities in Children With SLI. Biological Psychiatry. 2021;89(9):S133. [DOI:10.1016/j.biopsych.2021.02.343]
14. ‎Rosen S. Auditory processing in dyslexia and specific language impairment: Is there a ‎deficit? What is its nature? Does it explain anything? Journal of Phonetics. 2003;31(3-‎‎4):509-527. [DOI:10.1016/S0095-4470(03)00046-9]
15. ‎Nikravesh M, Aghajanzade M. Auditory processing in specific language impairment. [in persian]. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2013;2(2):42-53.
16. Bashi Abdulabadi H, Pilehvar S, Saram AA. The effect of cognitive rehabilitation on cognitive ‎functions, memory, depression, and anxiety in patients with multiple sclerosis. [in persian]. The ‎Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2016;4(3):28-40. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.3.28]
17. ‎Ranjabr MJ, Basharpoor S, Sobhi-Gharamaleki N, Narimani M. Comparing the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation and neuro-psychological exercises on Improving reading speed, accuracy and comprehension in students with dyslexia. [in persian]. Razi Journal of Medical Sciences. 2020;26(12):91-102.
18. ‎Snowling MJ. Dyslexia: A Very Short Introduction. Oxford University Press;2019.‎ [DOI:10.1093/actrade/9780198818304.001.0001]
19. ‎Vogel S, Ciccia AH. The Effects of Cognitive Rehabilitation on Pragmatic Language in ‎Traumatic Brain Injury: A Meta-Analysis. Perspectives of the ASHA Special Interest ‎Groups. 2023;8(2):274-287. [DOI:10.1044/2023_PERSP-22-00115]
20. Zare H, Sharifi AA, Naami A. Effectiveness of Cognitive Rehabilitation of Attention and Memory (ARAM) on Phonological Working Memory Span and Language Development of Children with Cochlear Implant. [in persian]. Journal of Psychology. 2019;23(3(91)):254-268.
21. Asefi M, Nejati V, Sharifi M. The effect of cognitive rehabilitation on the improvement of language skills in 9-12 years old children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Rehabilitation Sciences & Research. 2017;4(4):89-96.
22. ‎Radfar F, Nejati V, Fathabadi J. The impact of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency in dyslexic students (A single case study). [in persian]. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2016;10(40):17-26.
23. Hashemi A, Rostami R, Hadianfard H. The effectiveness of cognitive rehabilitation on Fundamental motor skills of children with developmental coordination disorder: A quasi-experimental study. Development and Motor Learning (HARAKAT). 2022;13(4):393-407.
24. Yousefi S. Development of sensory-motor and spatial perception rehabilitation program based on parent-child interaction and its effectiveness on fear of movement and independent activities in children with visual impairment. Dissertation for obtaining PhD degree in the field of psychology and education of exceptional children. Allameh Tabatabai University. Tehran. 2022.
25. Abedi MR, Sadeghi A, Rabiei M. Standardization of the Wechsler Intelligence Scale for Children - IV in Chahar Mahal Va Bakhteyri State. [in persian]. Psychological Achievements. 2015;22(2):99-116.
26. ‎Hassanzadeh S, Minaei A. Language development test (TOLD P: 3) adaptation and ‎standardization in Persian language. [in persian]. Tehran: Research Institute of Education Studies.‎‎2010.
27. Schertz HH, Odom SL. Promoting joint attention in toddlers with autism: a parent-‎mediated developmental model. J Autism Dev Disord. 2007;37(8):1562-75. [DOI:10.1007/s10803-006-0290-z] [PMID]
28. Asadi Gandomani R, Alizadeh H, Arabani Dana A. Impact of Phonological Working Memory Training on Increasing Mean Length of Utterance in Children with Special Language Impairment. [in persian]. JOEC. 2013;13(1):15-24.
29. Bono MA, Daley T, Sigman M. Relation among joint attention, amount of intervention ‎and language gain in autism. J Autism Dev Disord. 2004;34(5):495-505. [DOI:10.1007/s10803-004-2545-x] [PMID]
30. ‎Pirouz M, Amiri S. Comparing the correlation between expressive and receptive ‎language in gifted and normal female students of the elementary school in Isfahan City. [in persian]. ‎Advances in Cognitive Science. 2014;16(3):24-30.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb