دوره 19، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1400 )                   جلد 19 شماره 4 صفحات 32-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Momenjoo N, Rabbani R, Mirzaei Fandokht O, Ramezani Ghahderijani Z. Role of Religious Coping and Moral Intelligence in Predicting Students' Psychological Hardiness during the Coronavirus Epidemic. Pajouhan Sci J 2021; 19 (4) :25-32
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-790-fa.html
مؤمنی جو نرگس، ربانی ربابه، میرزایی فندخت امید، رمضانی قهدریجانی زهرا. پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی دانشجویان در دوران کرونا: نقش مقابله‌های مذهبی و هوش اخلاقی. مجله علمی پژوهان. 1400; 19 (4) :25-32

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-790-fa.html


1- کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2- کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3- دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4- کارشناس روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده:   (2127 مشاهده)
سابقه و هدف: عوامل بسیاری در ارتقای سرسختی روان‌شناختی دانشجویان در دوران کرونا نقش دارند. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش مقابله‌های مذهبی و هوش اخلاقی در پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی دانشجویان در دوران کرونا بود.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی شهر قائن در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. درمجموع 180 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به مقیاس مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران، هوش اخلاقی لنیک و کیل و سرسختی روان‌شناختی کیامرئی و همکاران به شیوه اجرای اینترنتی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه هم‌زمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه بین مقابله‌ مذهبی مثبت و هوش اخلاقی با سرسختی روان‌شناختی مثبت و معنادار، اما رابطه بین مقابله‌ مذهبی منفی با سرسختی روان‌شناختی منفی و معنادار بود (0/01>P). همچنین مقابله‌های مذهبی و هوش اخلاقی 47/9 درصد از واریانس سرسختی روان‌شناختی را تبیین کردند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان سرسختی روان‌شناختی دانشجویان را در دوران کرونا از طریق مقابله‌های مذهبی و هوش اخلاقی پیش‌بینی کرد. ازاین‌رو، درنظرگرفتن این دو متغیر در برنامه‌های آموزشی دانشجویان توصیه می‌شود.
متن کامل [PDF 921 kb]   (1119 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1400/6/15 | پذیرش: 1400/6/10 | انتشار: 1400/6/10

فهرست منابع
1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239-42. [DOI:10.1001/jama.2020.2648] [PMID]
2. Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International Journal of Epidemiology. 2020;49(3):717-26. [DOI:10.1093/ije/dyaa033] [PMID] []
3. MacArthur KR, Cox MJ, Egan C, Komer L. Pre-existing social conditions: a call to prevent the perpetuation of gender inequalities in research production during COVID-19. International Journal of Medical Students. 2020;8(3):217-9. [DOI:10.5195/ijms.2020.875]
4. Rathus S. General psychology. Trans: Ebrahimi Moghaddam H. Tehran: Savalan Publication; 2007.
5. Abdolmaleki A, Goodarzi K. The effect of treatment-based summoning of thoughts and assumptions in reducing cognitive distortions female students. Journal of Motor and Behavioral Sciences. 2020;3(3):321-8.
6. Erbes CR, Arbisi PA, Kehle SM, Ferrier-Auerbach AG, Barry RA, Polusny MA. The distinctiveness of hardiness, positive emotionality, and negative emotionality in National Guard soldiers. Journal of Research in Personality. 2011;45(5):508-12. [DOI:10.1016/j.jrp.2011.07.001]
7. Desai Rahul B. Psychological hardiness among college students. The International Journal of Indian Psychology. 2017;4(3):80-4.
8. Nordmo M, Hystad SW, Sanden S, Johnsen BH. The effect of hardiness on symptoms of insomnia during a naval mission. International Maritime Health. 2017;68(3):147-52. [DOI:10.5603/IMH.2017.0026] [PMID]
9. Amirfakhraei A, Masoumifard M, Esmaeilishad B, Dasht Bozorgi Z, Darvish Baseri L. Prediction of Corona virus anxiety based on health concern, psychological hardiness, and positive meta-emotion in diabetic patients. Journal of Diabetes Nursing. 2020;8(2):1072-83.
10. Pordanjani TR, Ebrahimi AM, Doostkam Z. Religious attitudes and psychological hardiness as predictors of stress in students' life. Journal of Research on Religion & Health. 2018;4(4):21-32. (Persian)
11. Sharifi K. The role of spiritual experiences and psychological hardiness in prediction with subject well-being in nurses. Rooyesh. 2019;7(10):67-84. (Persian)
12. Kashani F, Hojjati H, Hekmati N, Farhadie A. Relationship between moral intelligence and anger in social security hospital nurses. Education and Ethics in Nursing. 2018;7(3):1-7. (Persian) [DOI:10.52547/ethicnurs.7.3.4.1]
13. Esmaeili Tarzi Z, Beheshtifar M, Esmaeili Tarzi H. Relationship between managers, moral intelligence and their building trust in the executive organizations of Kerman city. Ethics in Science and Technology. 2013;8(1):70-84. (Persian)
14. Lennick D, Kiel F. Moral intelligence 2.0: enhancing business performance and leadership success in turbulent times. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2011.
15. Arefi M, Latifian M. Investigating the role of empathy and maxiolistic beliefs in the adequacy and inability of students aged between nine and twelve years. Education and Learning Studies. 2011;3(1):61-82. (Persian)
16. Rucinski DA, Bauch PA. Reflective, ethical, and moral constructs in educational leadership preparation: effects on graduates' practices. Journal of Educational Administration. 2006;44(5):487-508. [DOI:10.1108/09578230610683778]
17. Narvaez D. Moral complexity: the fatal attraction of truthiness and the importance of mature moral functioning. Perspectives on Psychological Science. 2010;5(2):163-81. [DOI:10.1177/1745691610362351] [PMID]
18. Ansari Shahidi M, Tat M, Badrizadeh A, Maleki S. The role of ethical intelligence and professional value in predicting nurses' resilience. Yafteh. 2018;20(3):48-58. (Persian)
19. Ramezanzadeh S, Moslehamirdehi H. Explain the relationship between moral intelligence, spiritual intelligence and psychological resilience in students: the role of mediating spiritual intelligence. Pouyesh in Humanities Education. 2020;6(21):29-38. (Persian)
20. Davoodvandi F, Shokri O. Positive and negative religious coping strategies: psychometric analysis of the religious coping scale among Iranian students. Psychology and Religion. 2015;8(1):41-62. (Persian)
21. Pargament KI. Religion and coping: the current state of knowledge. Oxford: Oxford University Press; 2011. [DOI:10.1093/oxfordhb/9780195375343.013.0014] []
22. Pargament KI, Mahoney A. Theory:" Sacred matters: sanctification as a vital topic for the psychology of religion". The International Journal for the Psychology of Religion. 2005;15(3):179-98. [DOI:10.1207/s15327582ijpr1503_1]
23. Hosseini SM, Mollazadeh J, Afsar KP, Amini LM. The relationship between attachment styles and religious coping styles with mental health among HIV+ patients. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012;14(1):6-15. (Persian)
24. Akbari B. The religious attitude within psychological hardiness attachment styles among students who appeal for divorce. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2016;26(2):1-8. (Persian)
25. Yaseminejad P, Golmohammadian M, Feli B. Investigating the relationship between religious orientation and psychological hardiness in students. Quarterly Journal of Research in Islamic Education. 2010;19(12):119-37. (Persian)
26. Imanifar H, Aghayousefi A, Safarinia M. Investigating the effect of practicing religious beliefs on resilience and psychological toughness among religious students. Quarterly Journal of Research in Islamic Education. 2015;23(28):131-47. (Persian)
27. Shahandeh A, Abdoljabbari M, Olyanasab S, Rahmani R. The relationship between moral intelligence and demographic features of Payame Noor University students of Khoy and Mahabad with special emphasis on Quranic and psychological teachings. Journal of Research on Religion and Health. 2019;5(3):72-83. (Persian)
28. Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 1970;30(3):607-10. [DOI:10.1177/001316447003000308]
29. Pargament KI, Koenig HG, Perez LM. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology. 2000;56(4):519-43. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1 [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:43.0.CO;2-1]
30. Shahabizadeh F, Mazaheri MA. Perceived childhood attachment, family functioning and relodious coping. Developmental Psychology. 2012;8(31):221-34. (Persian)
31. Lennick D, Kiel F. Moral intelligence: enhancing business performance and leadership success. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2007.
32. Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi Tehrani G. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(6):81-95.
33. Kiyamryy A, Najarian B, Mehrabizade M. Construction and validation of a measure of hardiness. Journal of Psychology. 2004;1(7):271-84. (Persian)
34. Shahsavari Z, Ahmadi R. Investigating the relationship between religious confrontation and spiritual happiness with women's mental health. The Islamic Journal of Women and the Family. 2016;4(7):55-72. (Persian)
35. Kalantar Hormazi A, Talkoee S, Moradi G. Predicting psychological resiliency based on the level of religious affiliation in married women. Clinical Psychology Studies. 2015;5(19):119-38. (Persian)
36. Mokhtaripour M, Siadat SA. A comparative analysis between the dimensions of moral intelligence in the view of scholars and Quran and Imams. Studies in Islam and Psychology. 2009;3(4):97-118. (Persian)
37. Narimani M, Ghaffari M. The role of moral and social intelligence in predicting resiliency and quality of life in parents of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2016;5(2):106-28. (Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb