دوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1398 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 73-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/psj.18.2.73


XML English Abstract Print


1- استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ساری، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2- کارشناس مامائی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
3- مربی، گروه داخلی جراحی و اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4- دانشجوی دکترای علوم تشریح، دانشکده پزشکی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ساری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ، meysam10heidari@gmail.com
چکیده:   (948 مشاهده)
سابقه و هدف: کارکنان اتاق عمل به دلیل حساسیت شغلی، بارکاری زیادی را تجربه می کنند که می تواند از جنبه های مختلفی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی همبستگی میان میزان بار کاری با تعارضات کار- خانواده در تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری شاغل در بیمارستان های آموزشی- درمانی شهرستان اهواز انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 174 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری شاغل در بیمارستان های شهرستان اهواز، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه میزان بار کاری  NASA TLX و پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 20 و آزمون های آنالیز واریانس، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که میان تعارضات کار- خانواده با زیر مقیاس های فشار ذهنی و فشار زمانی ارتباط آماری معنی دار در سطح P<0.05 و میان تعارضات کار- خانواده با فشار فیزیکی و ناکامی و سرخوردگی ارتباط معنی داری در سطح  P<0.01 وجود داشت.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن حجم بالای بار کاری و ارتباط آن با تعارض کار – خانواده، لزوم اجرای برنامه های موثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری و تعارض کار- خانواده جهت ارتقاء عملکرد تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری ضروری به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 859 kb]   (102 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: 1398/10/17 | پذیرش: 1398/12/12 | انتشار: 1398/10/20