دوره 19، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1400 )                   جلد 19 شماره 4 صفحات 67-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Beshkar M, Nikmanesh Z, Kahrazei F. The Effectiveness of Positivity Education on the Students’ Perception of Competence and Quality of life. Pajouhan Sci J 2021; 19 (4) :59-67
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-794-fa.html
بشکار مسلم، نیک‌منش زهرا، کهرازئی فرهاد. اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر ادراک شایستگی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان. مجله علمی پژوهان. 1400; 19 (4) :59-67

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-794-fa.html


1- دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
2- دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ، zahranikmanesh@yahoo.com
3- دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده:   (1870 مشاهده)
سابقه و هدف: بهبود شایستگی‌های فردی، زمینه خوب‌زیستن را امکان‌پذیر می‌سازد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر ادراک شایستگی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان بود.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر شبه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر چابهار در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. دانش‌آموزان به مقیاس ادراک شایستگی هارتر و کیفیت زندگی راونز سیبری و همکاران پاسخ دادند. دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت آموزش مثبت‌نگری سلیگمن و همکاران قرار گرفتند. گروه گواه هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکرد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره در سطح معنی‌داری 05/0= α انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش مثبت‌نگری به‌طور معناداری موجب افزایش ادراک شایستگی و کیفیت زندگی در دانش‌آموزان شد (0/01>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، آموزش مثبت‌نگری به‌منظور ارتقای ادراک شایستگی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 1180 kb]   (1173 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1400/6/16 | پذیرش: 1400/6/10 | انتشار: 1400/6/10

فهرست منابع
1. Kian M, Yasemi S. Quality assessment of female sixth grade students' life in elementary schools. Research in Elementary Education. 2020;2(3):16-24.
2. Asmari-Bardezard Y, Mehraban S, Hallajisani M. The relationship between religious and national identity with depression and quality of life in the first high school students. Journal of Research on Religion and Health. 2020;6(4):7-17. (Persian)
3. Peipert JD, Caicedo JC, Friedewald JJ, Abecassis MM, Cella D, Ladner DP, et al. Trends and predictors of multidimensional health-related quality of life after living donor kidney transplantation. Quality of Life Research. 2020;29(9):2355-74. [DOI:10.1007/s11136-020-02498-2] [PMID]
4. Saneie E, Raeisoon M. Role of social skills in predicting the students' sense of coherence and quality of school life. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020;7(2):96-107. (Persian) [DOI:10.29252/jcmh.7.2.9]
5. Zahed Babolan A, Karimianpour G, Dashti A. Role of life quality in school and academic self-concept on academic engagement in salas babajani fifth and sixth grade students. New Educational Approaches. 2017;12(1):75-91. (Persian)
6. Tangen R. Conceptualising quality of school life from pupils' perspectives: a four‐dimensional model. International Journal of Inclusive Education. 2009;13(8):829-44. [DOI:10.1080/13603110802155649]
7. Sorbi MH, Baghaei Pour L, Nasiri Zade MJ, Kahdoie S. Designing a model of optimism of students based on Metacognitive beliefs and perceived competence. Journal of Educational Psychology Studies. 2017;14(27):137-60. (Persian)
8. Nelson LR Jr, Signorella ML, Botti KG. Accent, gender, and perceived competence. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 2016;38(2):166-85. [DOI:10.1177/0739986316632319]
9. Barnett LM, Ridgers ND, Zask A, Salmon J. Face validity and reliability of a pictorial instrument for assessing fundamental movement skill perceived competence in young children. Journal of Science and Medicine in Sport. 2015;18(1):98-102. [DOI:10.1016/j.jsams.2013.12.004] [PMID]
10. Redfield JL. The influence of an educational coaching model on children's perceived competence and self-esteem. [Doctoral Dissertation]. Minnesota: Capella University; 2008.
11. Jabbari M, Shahidi S, Mootabi F. Effectiveness of group intervention based on positive therapy on dysfunctional attitudes and happiness in adolescent girls. Journal of Clinical Psychology. 2014;6(2):65-74. (Persian)
12. Nikmanesh Z, Zandvakili M. The effect of positive thinking training on quality of life, depression, stress and anxiety in delinquent juveniles. Positive Psychology Research. 2015;1(2):64-53. (Persian)
13. Asadi Z, Hosseini Tabaghdehi L. The role of perfectionism and positive thinking of parents in prediction of social skills. Journal of Psychology. 2020;24(1):91-105. (Persian)
14. Bekhet AK, Zauszniewski JA. Measuring use of positive thinking skills: psychometric testing of a new scale. Western Journal of Nursing Research. 2013;35(8):1074-93. [DOI:10.1177/0193945913482191] [PMID]
15. Nikbakht Z, Farnam A, Kahrazehi F. The effectiveness of positivity skills training on improving extramarital relationships by emphasizing the mediating role of attachment styles. Islamic Life Style. 2021;4(0):23-35. (Persian)
16. Saffarhamidi E, Hosseininan S, Zandipour T. The effect of positive thinking education on the perceived competency and social skills of the orphan and mistreated children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017;4(1):13-23. (Persian)
17. Farnam A, Madadizade T. Effect of positive training on positive psychological states (character strengths) of female high school students. Positive Psychology Research. 2017;3(1):61-76. (Persian)
18. Aghajani MJ, Khalatbari J. The effectiveness of teaching positivity on the basis of the quranic concepts on the self-esteem and life expectancy of socially-impaired women. The Women and Families Cultural Educational. 2017;11(37):93-112. (Persian)
19. Barkhordari H, Refahi R, Farahbakhsh K. Investigating the effectiveness of positivism skills trainingon the progress motivation, self-esteem and happiness of. Journal of New Approaches in Educational Administration. 2010;1(3):131-44. (Persian)
20. Assarzadegan M, Raeisi Z. The effectiveness of training based on positive-psychology on quality of life and happiness of patients with type 2 diabetes. Quarterly Journal of Health Psychology. 2019;8(30):97-116. (Persian) [DOI:10.32598/ajnpp.5.2.43]
21. Mostafa Pour V, Hossein Sabet F, Borjali A. Effectiveness of positive group training on increasing the happiness and quality of life of women heads of households. Journal of Women and Study of Family. 2019;12(45):62-78. (Persian)
22. Farnam A. The effect of positive thinking training in enhancement of quality and hope of life among the elderly. Positive Psychology Research. 2016;2(1):75-88. (Persian)
23. Mirzaee S, Kiamanesh AR, Hejazi E, Banijamali S. The effect of perceived competence on academic resiliency with mediation of autonomous motivation. ‫Journal of Psychological Models and Methods. 2016;7(25):67-82. (Persian) ‬‬‬‬‬
24. Delavar A. Research methodology in psychology and education. Tehran: Virayesh; 2015. (Persian)
25. Harter S. The perceived competence scale for children. Child Development. 1982;53(1):87-97. [DOI:10.2307/1129640]
26. Shahim S. Self-perception of competence by Iranian children. Psychological Reports. 2004;94(3):872-6. (Persian) [DOI:10.2466/pr0.94.3.872-876] [PMID]
27. Ravens-Sieberer U, Gosch A, Rajmil L, Erhart M, Bruil J, Power M, et al. The KIDSCREEN-52 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Health in Value. 2008;11(4):645-58. [DOI:10.1111/j.1524-4733.2007.00291.x] [PMID]
28. Shahraki Sanav F, Navidian A, Ansarimoghadam A, Farajiyshoy M. The relationship of family communication patterns on life quality in adolescents. Family Counseling and Psychotherapy. 2011;1(1):101-14. (Persian)
29. Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist. 2005;60(5):410. [DOI:10.1037/0003-066X.60.5.410] [PMID]
30. Pais-Ribeiro J, da Silva AM, Meneses R, Falco C. Relationship between optimism, disease variables, and health perception and quality of life in individuals with epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2007;11(1):33-8. [DOI:10.1016/j.yebeh.2007.04.010] [PMID]
31. Killam KM, Kim YH. Positive psychological interventions and self-perceptions: a cautionary tale. New Jersey: Wiley Blackwell; 2014. [DOI:10.1002/9781118315927.ch26]
32. Woodworth RJ, O'Brien-Malone A, Diamond MR, Schüz B. Happy days: positive psychology interventions effects on affect in an N-of-1 trial. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2016;16(1):21-9. [DOI:10.1016/j.ijchp.2015.07.006] [PMID] []
33. Sadeghi M, Beyranvand Z. The effects of positive group intervention on school bonding in the female students. Positive Psychology Research. 2017;3(2):19-36. (Persian)
34. Diener E, Chan MY. Happy people live longer: subjective well‐being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well‐Being. 2011;3(1):1-43. [DOI:10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x]
35. Sing CY, Wong WS. The effect of optimism on depression: the mediating and moderating role of insomnia. Journal of Health Psychology. 2011;16(8):1251-8 [DOI:10.1177/1359105311407366] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb